marți, 4 ianuarie 2005

Albă-ca-Zăpada - poveste de Fraţii Grimm

Albă-ca-Zăpada
de Fraţii Grimm (Jacob şi Wilhelm Grimm)

A fost odată o împărăteasă şi într-o iarnă, pe când zăpada cădea din înaltul nemărginit al cerului, în fulgi mari şi pufoşi, crăiasa stătea într-un jilţ, şi cosea lângă o fereastră cu pervazul negru, de abanos. Şi cum cosea ea aşa, aruncându-şi din când în când privirea la ninsoarea ce se cernea de sus, se întâmplă să se înţepe cu acul în deget şi trei picături de sânge căzură în zăpadă. Roşul sângelui arată aşa de frumos pe albul zăpezii, că împărăteasa rămase încântată şi gândi în sinea ei: "Ce n-aş da să am un copil alb ca zăpada, roşu ca sângele meu şi cu părul negru ca abanosul!"
Trecu timpul, dar nu prea multişor, şi împărăteasa născu o fetiţă albă ca zăpada, roşie ca sângele şi cu părul negru ca abanosul. Şi-i dădură numele de Albă-ca-Zăpada...
După ce o aduse pe lume, împărăteasa muri.
Cum trecu anul, împăratul îşi luă altă soţie. Femeia asta era cadra de frumoasă, dar nespus de trufaşă şi mândră, şi n-ar fi îngăduit nici în ruptul capului s-o întreacă alta în frumuseţe. Avea o oglindă fermecată şi ori de câte ori se privea într-însa, nu uita să o întrebe:
— Oglinjoară din perete, oglinjoară,
Cine e cea mai frumoasă din ţară?
Şi oglinda îi răspundea:
— Măria ta eşti cea mai frumoasă din întreaga ţară!
Împărăteasa zâmbea fericită, fiindcă ştia că oglinda grăieşte numai
adevărul.
Vezi însă că Albă-ca-Zăpada creştea şi se făcea pe zi ce trecea tot mai
frumoasă; şi când împlini şapte ani, era o minunăţie de fată: frumoasă ca lumina zilei. Şi frumuseţea împărătesei începu a păli înaintea ei. Şi într-o bună zi, când împărăteasa întrebă oglinda:
— Oglinjoară din perete, oglinjoară,
Cine e cea mai frumoasă din ţară?
Oglinda îi răspunse:
— Frumoasă eşti, crăiasă, ca ziua luminoasă,
Dar Albă-ca-Zăpada e mult, mult mai frumoasă!
La auzul acestor vorbe, împărăteasa se înspăimântă grozav şi, de pizmă şi ciudă, odată se îngălbeni şi se-nverzi, de ziceai că-i moartea. Din clipa aceea, de câte ori o zărea pe Albă-ca-Zăpada simţea că-i plezneşte fierea de ciudă; şi azi aşa, mâine aşa, până ce începu să o urască de moarte. Pizma şi ciuda creşteau în inima ei ca buruiana cea rea şi se cuibăriseră atât de adânc, că împărăteasa nu-şi mai găsea pacea nici ziua, nici noaptea. În cele din urmă, chemă un vânător şi-i porunci:
— Ia fata asta şi du-o în adâncul pădurii, că nu rabd să o mai văd în faţa ochilor! Omoar-o, şi drept mărturie că mi-ai împlinit porunca, să-mi aduci plămânii şi inima netrebnicii!
Vânătorul nu ieşea din vorbele împărătesei şi se afundă cu Albă-ca-Zăpada în pădure; dar când scoase jungherul de la brâu şi se pregătea să-i străpungă inima nevinovată, sărmana copilă începu să plângă în hohote şi să se roage:
— Vânătorule dragă, cruţă-mi viaţa şi-ti făgăduiesc c-o să-mi pierd urma în sălbăticia asta de codru şi nu am să mă mai întorc niciodată acasă!
Şi pentru că Albă-ca-Zăpada era atât de frumoasă, vânătorului i se făcu milă de ea şi-i spuse:
— Dacă-i aşa, fugi de te ascunde, fetiţă dragă, unde nu calcă picior de om!
Iar în sinea lui gândea: "Biata de tine, până la urmă tot au să te sfâşie fiarele sălbatice!..."
Totuşi, parcă i se luase o piatră de pe inimă că nu trebuise să-şi mânjească mâinile cu sânge nevinovat. Şi cum tocmai atunci trecea în fugă pe acolo un pui de mistreţ, îl înjunghie şi, scoţându-i plămânii şi ficaţii, le duse împărătesei drept mărturie că i-a împlinit întru-totul dorinţa.
Împărăteasa îi porunci bucătarului să le gătească de îndată, cu sare şi cu tot felul de mirodenii, şi atât de neagră era la suflet că nu se dădu în lături să le mănânce, încredinţată fiind că mănâncă plămânii şi ficaţii fetiţei.
Biata copilă rămăsese singură-singurică în pădurea cea nesfârşită, şi era atât de înfricoşată, că privea la mulţimea frunzelor de pe copaci, ca şi când de acolo ar fi putut să se ivească vreo primejdie — şi nu ştia în ce chip şi-ar putea găsi scăparea... Într-un sfârşit, începu să alerge, şi gonea într-una peste bolovani colţuroşi şi printre mărăcini, iar fiarele sălbatice, treceau în goană pe dinaintea ei, dar nu-i făceau nici un rău. Alerga ea aşa, cât o mai ţinură picioarele, şi-n geana amurgului dădu cu ochii de o căsuţă şi intră înăuntru să se odihnească.
În căsuţă, toate lucrurile erau mititele, dar atât de gingaşe şi sclipind de curăţenie, că ţi-era mai mare dragul să le priveşti. Pe o măsuţă acoperită cu o faţă de masă albă erau rânduite şapte talere mici, şi lângă fiecare taler se afla câte o linguriţă, o furculiţă, un cuţitaş şi-o cupă cât un degetar.
Iar de-a lungul unui perete se înşirau şapte pătuceane aşternute cu cearşafuri albe ca neaua.
Cum era tare flămândă şi însetată, Albă-ca-Zăpada ciuguli câte un pic din fiecare taler, ciupi dintr-o fărâmiţă de pâine şi sorbi din fiecare cupă câte o înghiţitură de vin, fiindcă nu voia să ia toată mâncarea numai de la unul singur. Şi fiindcă se simţea grozav de obosită, dădu să se culce într-un pătuţ, dar nici unul nu i se potrivea: unul era prea lung, altul prea scurt, şi abia ultimul pătuţ se nimeri să fie pe măsura ei. Fata se culcă în el şi adormi.
Când se întunecă de-a binelea, sosiră şi stăpânii căsuţei. Erau cei şapte pitici, care sfredeleau munţii, scormonind în măruntaiele lor pentru a scoate la lumină tot soiul de metale. Ei aprinseră cele şapte lumânărele şi, de îndată ce se făcu lumină în căsuţă, îşi dădură seama că cineva străin cotrobăise peste tot, fiindcă lucrurile nu se mai aflau la locul lor, aşa cum le lăsaseră la plecare.
Şi atunci primul pitic zise:
— Cine a stat pe scăunelul meu?
Al doilea urmă:
— Cine a mâncat din talerul meu?
Al treilea:
— Cine a muşcat din pâinişoara mea?
Al patrulea:
— Cine a luat din legumele mele?
Al cincilea:
— Cine a umblat cu furculiţa mea?
Al şaselea:
— Cine a tăiat cu cuţitul meu?
Al şaptelea întrebă şi el:
— Cine a băut din cupa mea?
Primul pitic cătă în jur mai cu luare-aminte, şi pe dată văzu o mică adâncitură în pătucul lui.
— Cine s-a culcat în pătuţul meu?! se minună el.
Ceilalţi alergară într-o goană la pătuceanurile lor şi începură să strige, care mai de care:
— Şi-n pătuţul meu a stat cineva!
Dar când cel de-al şaptelea se apropie de pătucul său, dete cu ochii de Albă-ca-Zăpada care dormea în el adâncită în somn. Îi chemă pe ceilalţi, şi cu toţii veniră în grabă, scoţând strigăte de uimire.
Apoi îndreptară către Albă-ca-Zăpada lumina celor şapte lumânărele şi rămaseră s-o privească.
— Doamne, Dumnezeule — apucară ei să strige — tare frumoasă mai e copila asta!
Şi atât de bucuroşi erau, că nu se îndurară să o trezească, ci o lăsară să doarmă mai departe în pătuţ. Iar cel de-al şaptelea pitic dormi câte un ceas în patul fiecăruia, şi aşa trecu noaptea.
Când se lumină de ziuă, Albă-ca-Zăpada deschise încetinel ochii şi, văzându-i pe cei şapte pitici se sperie rău. Dar ei se arătară prietenoşi şi începură să o întrebe cu blândeţe:
— Cum te cheamă, fetiţo?
— Albă-ca-Zăpada — răspunse ea.
— Şi cum se face că ai ajuns în căsuţa noastră? o mai întrebară ei.
Atunci, Albă-ca-Zăpada le povesti de-a fir-a-păr totul: cum măica-sa vitregă a pus s-o omoare, dar vânătorul se îndurase de ea şi-i lăsase viaţa, şi cum gonise toată ziulica prin pădure, până ce dăduse peste căsuţa lor.
După ce o ascultară fără să scape vreun cuvinţel din istorisirea ei, piticii îi ziseră:
— Dacă te învoieşti să vezi de gospodăria noastră, să găteşti şi să faci pătucurile, să coşi, să speli, să împleteşti şi să ţii totul în bună rânduiala şi curăţenie, apoi poţi rămâne la noi şi n-o să duci lipsă de nimic.
— Da, primesc cu dragă inimă! răspunse Albă-ca-Zăpada, şi de atunci rămase la ei.
Ea îngrijea acum de toate treburile casei, şi-n fiecare dimineaţă, piticii plecau în munţi să scoată aur şi tot soiul de alte metale, şi când se întorceau seara acasă, găseau mâncarea gata, aburind pe cuptor. Peste zi, fata rămânea singură singurică şi, din această pricină, piticii cei buni avuseseră mereu grijă
s-o povăţuiască:
— Păzeşte-te de maşteră, că n-o să-i fie greu de fel să afle că eşti la noi! Şi cine ştie ce pune iar la cale! Nu cumva să laşi pe cineva să intre în casă!
Iar împărăteasa, fiind încredinţată că mâncase plămânii şi ficaţii fiicei ei vitrege, se credea iarăşi cea mai frumoasă de pe lume. Şi într-o zi, apropiindu-se de oglindă, o întrebă:
— Oglinjoară din perete, oglinjoară,
Cine e cea mai frumoasă din ţara?
Atunci oglinda îi răspunse:
— Frumoasă eşti, crăiasă, ca ziua luminoasă,
Dar acolo, ascunsă-n munţi,
Stă Albă-ca-Zăpada, la cei pitici cărunţi,
Şi-i mult, mult mai frumoasă! ....
Împărăteasa se sperie din cale-afară, fiindcă ştia prea bine că oglinda nu o minte. Şi-şi dădu pe dată seama că vânătorul o înşelase şi că Albă-ca-Zăpada era încă în viaţa.
Începu atunci să se frământe şi să chibzuiască în ce chip ar putea să o piardă din nou, căci atâta timp cât nu era cea mai frumoasă din toată împărăţia, pizma îi chinuia sufletul fără răgaz şi n-avea clipă de linişte. În cele din urmă, născoci ceva: îşi vopsi faţa şi se îmbrăcă întocmai ca o bătrână neguţătoare, că nimeni nu ar mai fi putut să o recunoască. Schimbată astfel la înfăţişare, o porni către cei şapte munţi şi, într-un sfârşit, se pomeni în faţa căscioarei celor şapte pitici.
Bătu la uşă şi strigă din toată puterea:
— De vânzare marfă frumoasă, de vânzare!
Albă-ca-Zăpada îşi aruncă o privire pe geam şi întrebă:
— Bună ziua, tuşică dragă, da' ce ai matale de vânzare?
— Marfă bună şi frumoasă! se grăbi să-i răspundă neguţătoreasa. Cingători de toate culorile.
Şi vicleana scoase una, împletită din mătase pestriţă.
"Se vede cât de colo că-i o femeie de treabă — gândi fata — aşa că n-am de ce să nu o las înăuntru! Că doar n-o fi foc! ...
Trase zăvorul şi o pofti să intre şi-i cumpără cingătoarea cea frumoasă.
— Vai ce pocit ţi-ai pus-o, fetiţo! Ia apropie-te, să te gătesc eu cu ea, aşa cum se cuvine! o îmbie cu blândeţe femeia. Albă-ca-Zăpada, n-avea de unde să bănuiască c-ar paşte-o vreo primejdie şi o lăsă să-i pună cingătoarea, dar băbuşca, o încinse repede cu ea şi-o strânse atât de tare, că fetei i se tăie răsuflarea şi căzu jos ca moartă.
— Ei, de-acum n-o să mai fii tu cea mai frumoasă! hohoti împărăteasa şi o şterse repede pe uşă.
Nu mai trecu mult şi, spre seară, veniră acasă şi cei şapte pitici. Şi cum se mai speriară, bieţii de ei, când o găsiră pe iubita lor Albă-ca-Zăpada zăcând la pământ, fără simţire, de parcă ar fi fost moartă! O ridicară de jos şi, văzând cât de strâns îi era mijlocul, tăiară în două cingătoarea. Fata prinse a răsufla iar, şi încetul cu încetul, îşi reveni în simţiri. Le povesti ea piticilor toate cele ce s-au întâmplat, şi aceştia îi atraseră din nou luarea-aminte:
— Neguţătoarea aceea nu era alta decât haina de împărăteasă. Fereşte-te, barem, de-acu'încolo, fată dragă, şi nu mai lăsa pe nimeni să intre când nu suntem noi acasă!
Şi tare multă dreptate aveau, că femeia cea neagră la inimă nici nu aştepta să treacă bine pragul palatului şi se şi duse glonţ la oglindă şi-o întrebă:
— Oglinjoară din perete, oglinjoară,
Cine e cea mai frumoasă din ţară?
Iar oglinda pe dată îi răspunse:
— Frumoasă eşti, crăiasă, ca ziua luminoasă,
Dar acolo, ascunsă-n munţi,
Stă Albă-ca-Zăpada, la cei pitici cărunţi,
Şi-i mult, mult mai frumoasă! ....
Împărăteasa rămase ca stană de piatră când auzi asta şi simţi că-i năvăleşte tot sângele-n cap, ca un vârtej, de câtă spaimă şi mânie clocotea în ea. Va să zică, tot nu scăpase de Albă-ca-Zăpada, tot vie era netrebnica asta!... "Ei bine, de data asta m-oi strădui să născocesc ceva fără de greş, ca să-ţi vin de-a binelea de hac!" Şi cum la farmece şi vrăji n-o întrecea nimeni, haina de împărăteasă meşteri un pieptene otrăvit. După aceea îşi schimbă hainele şi luă înfăţişarea unei bătrâne gârbovite de ani. Şi iarăşi o porni peste cei şapte munţi, la cei şapte pitici cărunţi.
Ajungând ea la căsuţa lor, ciocăni în uşă şi strigă:
— Marfă bună de vânzare, marfă bună!
Albă-ca-Zăpada cătă afară pe geam şi spuse:
— Vezi-ţi de drum, femeie, că n-am voie să las pe nimeni înăuntru!
— Da'de privit, cred că ai voie să priveşti, nu-i aşa?...
Şi scoţând pieptenele cel otrăvit, îl tot plimba pe sub ochii fetei. Atât de mult îi plăcu pieptenul, că Albă-ca-Zăpada se lăsă amăgită şi deschise uşa. După ce se învoiră la preţ, bătrâna o momi cu cele mai dulci vorbe:
— Ia vino încoa' la baba, să te pieptene, ca să fii şi tu o dată pieptănată ca lumea!...
Biata Albă-ca-Zăpada nu se gândi la nimic rău şi se lăsă pieptănată. Dar de-abia îi trecu băbuşca pieptenele prin păr, că otrava şi începu să lucreze prin toate mădularele, arătându-şi puterea ucigătoare, şi biata copilă, căzu jos, fără viaţă.
— Acu' s-a sfârşit cu tine, frumoasa frumoaselor!... rânji la ea femeia cea haină, şi-n timp ce se grăbea să se îndepărteze de acele locuri, sufletul ei negru clocotea de-o bucurie drăcească.
Dar spre norocul fetei, înserarea cobora curând şi cei şapte pitici sosiră acasă. De îndată ce o văzură pe Albă-ca-Zăpada zăcând fără viaţă, bănuiră că maştera trebuie să fi pus iar ceva la cale şi, cercetând copila cu grijă, dădură peste pieptenele cel otrăvit. Cum i-l smulseră din păr, Albă-ca-Zăpada îşi veni în fire, ca şi când ar fi dormit doar niţeluş, şi prinse a le povesti cele întâmplate.
Dimineaţa, piticii o sfătuiră din nou să fie cu ochii în patru şi să nu deschidă uşa nimănui, fie ce-o fi, şi apoi se duseră la treburile lor.
În ăst timp, împărăteasa ajunse la palatul ei şi, aşezându-se în faţa oglinzii, se grăbi s-o întrebe:
— Oglinjoară din perete, oglinjoară,
Cine e cea mai frumoasă din ţară?
Şi oglinda îi răspunse ca şi altădată:
— Frumoasă eşti, crăiasă, ca ziua luminoasă,
Dar acolo, ascunsă-n munţi,
Stă Albă-ca-Zăpada, la cei pitici cărunţi,
Şi-i mult, mult mai frumoasă! ....
Auzindu-i spusele, împărăteasa începu să tremure toată şi să clocotească de mânie. "Netrebnica asta trebuie să moară, chiar de-ar fi să plătesc moartea ei cu preţul vieţii mele!"
Se strecură apoi într-o odăiţă dosnică, în care nu călcă picior de om, şi amestecă de ici, amestecă de colo, până ce plămădi un măr otrăvit. La înfăţişare, mărul era nespus de frumos: alb ca spuma, pe o parte şi rumen pe alta, ca oricine l-ar fi văzut, i se trezea numaidecât pofta să-l mănânce. Dar cine ar fi apucat să muşte numai o dată din el, zile multe nu ar mai avea şi cădea mort pe loc. După ce sfârşi de meşteşugit mărul, împărăteasa îşi boi faţa şi se îmbrăcă în straie de ţărancă. Şi schimbată astfel, trecu peste cei şapte munţi, grăbindu-se să ajungă la căscioara celor şapte pitici. Aici bătu la uşă, dar Albă-ca-Zăpada scoase capul pe fereastră şi spuse:
— Nu pot lăsa pe nimeni să intre, că nu-mi dau voie piticii!
— Altă pagubă să n-am! răspunse ţăranca. Slavă Domnului, găsesc eu muşterii pentru merele mele! Da' până una-alta, hai de ia şi tu unul, că nu-i pe bani!...
— Nici nu mă gândesc să-l iau — răspunse Albă-ca-Zăpada — n-am voie să primesc nimic.
— Ce, te temi să nu mori cumva otrăvită?... strecură ea, cu viclenie, întrebarea. Fii pe pace copiliţo!... Iaca, tai mărul în două: bucata asta rumenă mănânc-o tu, iar pe cealaltă oi mânca-o eu.
Dar vezi că mărul era cu meşteşug făcut, că numai partea cea rumenă era otrăvită.
Albă-ca-Zăpada râvnea de nu mai putea să guste o dată din măr, şi, când o văzu pe ţărancă muşcând din el, nu mai putu răbda şi, întinzând mâna pe fereastră, luă jumătatea cea înveninată. Dar nu apucă să înghită decât o îmbucătură, că şi căzu jos, fără suflare.
Împărăteasa îi aruncă priviri ca de fiară şi, beată de bucurie, strigă printre hohote de râs:
— Albă-ca-Zăpada, roşie ca sângele şi neagră ca abanosul, de-acu', piticii n-or mai putea sa te învie!...
Plecă de acolo cât putu de repede şi când ajunse la palat, întrebă iar oglinda:
— Oglinjoară din perete, oglinjoară,
Cine e cea mai frumoasă din ţară?
Şi deodată auzi vorbele după care tânjise atât:
— Măria ta este cea mai frumoasă din întreaga ţară!
Abia acum îşi găsi liniştea inima ei cea pizmaşă, pe cât poate fi liniştită o inimă pizmaşă...
În faptul serii, când piticii se întoarseră acasă, o găsiră pe Albă-ca-Zăpada zăcând pe jos, fără pic de suflare. Era moartă ca toţi morţii. O ridicară, căutând să vadă dacă nu găsesc vreun lucru înveninat, îi desfăcură cingătoarea, o pieptănară, o spălară cu apă şi cu vin, dar totul fu zadarnic. Copila cea dragă era moartă ca toţi morţii şi moartă rămase! ...
Atunci, o aşezară pe o năsălie şi, strângându-se toţi şapte în jurul ei, plânseră amar şi-o jeliră trei zile încheiate. Vrură după aceea s-o îngroape, dar fata arăta atât de frumoasă, de parcă s-ar fi aflat doar în somn, şi-n obraji avea aceiaşi bujori roşii dintotdeauna, aşa că piticii nu se îndurară să o coboare în pământ.
— Nu, în adâncul cel negru al pământului nu o putem coborî! Ar fi mare păcat!... grăiră care mai de care şi, aşternându-se pe muncă, îi făcură un sicriu de cleştar, ca să poată fi văzută de oriunde te-ai uita la ea.
O culcară apoi înăuntru şi deasupra îi scriseră numele cu slove de aur, precum şi că a fost fiica de împărat. Apoi urcară sicriul pe un vârf de munte, de-l aşezară acolo, şi de fiecare dată, rămânea câte unul de veghe. Vietăţile pădurii începură a veni şi ele s-o jelească; mai întâi se arătă o buhă, apoi un corb, şi-n urma acestora o hulubiţă. Şi aşa rămase Albă-ca-Zăpada multă, multă vreme în sicriul ei de cleştar şi nimic nu-i ştirbea din negrăita frumuseţe. Părea că-i vie şi doarme, că era tot aşa de albă ca zăpada, de roşie ca sângele şi cu părul negru ca abanosul.
Şi s-a întâmplat ca un fecior de crai să se rătăcească în pădurea aceea şi, dând peste căsuţa piticilor, să le ceară găzduire peste noapte.
A doua zi, când o porni la drum, văzu sicriul din creştetul muntelui şi pe frumoasa Albă-ca-Zăpada, şi citi cu nesaţ ce scria deasupra, cu slove de aur. Şi cum privea ca vrăjit şi nu se putea desprinde de locul acela, începu a-i
ruga pe pitici:
— Daţi-mi mie sicriul şi-o să vă dau în schimb tot ce vi-o pofti inima!
Dar piticii îi răspunseră:
— Nu ţi-l dăm nici pentru tot aurul din lume.
Dacă văzu aşa, feciorul de împărat îi rugă şi cu mai multă stăruinţă şi ardoare:
— Atunci înduraţi-vă şi mi-l dăruiţi, că de când i-am zărit chipul, nu mai pot trăi fără ca s-o văd pe Albă-ca-Zăpada. Şi v-asigur c-o voi cinsti mereu şi-o voi păzi ca pe făptura care mi-e mie cea mai scumpă pe lume!
Auzindu-l cu cât foc vorbea, inimoşii pitici se îndurară de el şi-i dăruiră sicriul. Feciorul de împărat îşi chemă slugile şi le porunci să ia sicriul pe umeri şi să-l urmeze. Şi cum mergeau ei aşa, se întâmplă ca unul dintre slujitori să se poticnească de-o buturugă şi, din pricina zdruncinăturii, bucăţica de măr pe care o înghiţise Albă-ca-Zăpada îi sări afară din gâtlej. O clipită, doar atât să fi trecut, şi domniţa deschise ochii, ridică uşurel capacul sicriului şi se sculă în capul oaselor. Şi era din nou vie, de parcă s-ar fi trezit tocmai atunci din somn.
— Vai, Doamne, unde mă aflu? strigă ea nedumerită.
Cu ochii râzând de bucurie, feciorul de împărat se apropie de dânsa şi-i spuse:
— Cu mine eşti, cu mine!...
Şi-i povesti toate câte s-au întâmplat. Iar la sfârşit, adause:
— Îmi eşti mai dragă decât orice pe lumea asta, şi de te-ai învoi să mă însoţeşti la curtea tatălui meu, bine-ar fi, că ard de dorinţă să-mi fii soţie.
Albă-ca-Zăpada ce era să mai spună, că şi ei îi căzuse drag...
Porni împreună cu el şi făcură o nuntă de se duse vestea, cu mare alai şi voioşie.
La nuntă o poftiră şi pe maşterea cea haină, că de, tot o socoteau un fel de rudă... După ce s-a gătit ea cu veşmintele cele mai de preţ, s-a apropiat de oglindă şi a întrebat-o:
— Oglinjoară din perete, oglinjoară,
Cine e cea mai frumoasă din ţară?
Şi oglinda pe dată i-a răspuns:
— Frumoasă eşti, crăiasă, ca ziua luminoasă,
Dar tânăra domniţă e mult, mult mai frumoasă!...
Atunci drăcoaica de femeie începu să blesteme de ciudă şi să urle ca scoasă din minţi, şi deodată simţi că i se face frică, dar o frică atât de îngrozitoare, că nu ştia ce să mai facă şi-ncotro s-o apuce. La început se codi să meargă la nuntă, dar cum nu-şi găsea o clipă de linişte, gândi că trebuie neapărat s-o vadă pe tânăra împărăteasă.
Şi de cum păşi în sala tronului, dădu cu ochii de Albă-ca-Zăpada şi, recunoscând-o, înlemni de spaimă şi rămase ţeapănă ca o momâie.
Spaima puse stăpânire pe toată făptura ei; din pricina asta, împărăteasa se urâţea văzând cu ochii. Şi atât de pocită se făcu, că nici ea singură nu mai cuteza să se privească în oglindă.
Îşi luă lumea în cap şi o ţinu tot într-o goană, până se pierdu în adâncul pădurii sălbatice, ca să-şi ascundă acolo urâţenia. Şi de atunci, nici unui om nu-i mai fu dat s-o vadă şi nimeni nu mai ştiu ceva despre soarta ei.

Iar Albă-ca-Zăpada trăi în bucurie şi fericire, împreună cu tânărul împărat, şi dacă n-or fi murit, cu siguranţă că mai trăiesc şi-n zilele noastre...